logo

O IGAPE CONVOCA OS OBRADOIROS E AXUDAS 脕 DIXITALIZIACI脫N INDUSTRIA 4.0

O Consello de Direcci贸n do Instituto Galego de Promoci贸n Econ贸mica acordou aprobar as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas do Igape 谩 dixitalizaci贸n Industria 4.0 susceptibles de seren financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE 谩 pandemia da COVID-19.

Coas axudas pret茅ndese contrarrestar os prexu铆zos ocasionados 谩s empresas e preservar a continuidade da actividade econ贸mica despois do abrocho da COVID-19, impulsando o desenvolvemento de proxectos de dixitalizaci贸n de procesos internos da empresa e proxectos de conectividade entre empresas coa implantaci贸n de soluci贸ns colaborativas de conexi贸n e comunicaci贸n entre procesos de distintas empresas, e as acci贸ns de dese帽o, desenvolvemento e adaptaci贸n das devanditas soluci贸ns.

Farase un esforzo adicional para incentivar 谩s pemes de tres sectores moi afectados pola crise e evoluci贸n do negocio, como son o sector t茅xtil-moda, o sector da automoci贸n e o sector da industria auxiliar do naval.

Pola s煤a banda, os obradoiros incentivan a creaci贸n de espazos de colaboraci贸n entre empresas (m铆nimo 6) para explorar soluci贸ns tecnol贸xicas e v铆as de colaboraci贸n na implementaci贸n de ferramentas dixitais colaborativas, as铆 como oportunidades de hibridaci贸n intersectorial, e deben funcionar como xeradores de proxectos que, m谩is tarde, poden presentarse 谩s axudas, a铆nda que tam茅n poden ser proxectos xurdidos espontaneamente entre as empresas.

Orzamento

O financiamento dos obradoiros farase con cargo a fondos propios da Comunidade Aut贸noma de Galicia, mentras que as axudas 谩s pemes son susceptibles de ser financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE 谩 pandemia da COVID-19.

O orzamento total 茅 de 7.400.000 euros cunha distribuci贸n plurianual de:

Obradoiros: Un total de 400.000 euros distribuidos en 20.000 euros para o ano 2021 e 380.000 euros para o ano 2022.

Axudas: 450.000 e 50.000 euros para o ano 2021. Para o ano 2022, 6.150.000 e 350.000 euros.

Solicitude

Para presentar a solicitude, que deber谩 facerse obrigatoriamente por medio electr贸nicos, a entidade solicitante deber谩 cubrir previamente un formulario electr贸nico descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto para a cal solicita a subvenci贸n, a trav茅s da aplicaci贸n establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es, accesible desde a sede electr贸nica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Os solicitantes poder谩n obter en todo momento un xustificante da recepci贸n por parte do Igape dos termos da s煤a solicitude contidos no formulario. Deberano solicitar no enderezo de correo electr贸nico informa@igape.es, indicando os 40 caracteres do IDE e o enderezo de correo electr贸nico en que desexan recibir o xustificante.

OBRADOIROS

Obxecto

Os obradoiros conc铆bense como espazos de encontro entre empresas para explorar soluci贸ns tecnol贸xicas e v铆as de colaboraci贸n que dean lugar a proxectos de implementaci贸n de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar 谩s axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridaci贸n intersectorial.

Estes espazos de encontro ter谩n necesariamente car谩cter presencial, entendendo como tal cando as persoas participantes se atopen simultaneamente no mesmo lugar, ou ben cando empreguen unha ferramenta de presenza virtual que asegure a s煤a interacci贸n simult谩nea desde distintos lugares, como pode ser unha videoconferencia grupal.

Deber谩 ter lugar, cando menos, unha reuni贸n mensual presencial das empresas, na que deber谩n participar persoas dun m铆nimo de 6 empresas distintas, considerando unha reuni贸n v谩lidamente constituida se asisten persoas, que poden ser diferentes en cada sesi贸n, de dous terzos das empresas participantes en cada espazo de encontro. Esta reuni贸n ter谩 que documentarse en v铆deo ou por escrito acompa帽ada de fotograf铆as.

Beneficiarias

Os organismos intermedios de car谩cter empresarial de Galicia, como:

路         Entidades con personalidade xur铆dica propia, sen 谩nimo de lucro, con domicilio social ou centro de traballo en Galicia, que pertenzan a unha das seguintes categor铆as: asociaci贸ns empresariais, fundaci贸ns empresariais ou universidade-empresa, cl煤sters empresariais ou hubs de innovaci贸n dixital ao abeiro da Estratexia Galega de HID.

路         Centros tecnol贸xicos e centros de apoio 谩 innovaci贸n tecnol贸xica domiciliados en Galicia e que estean inscritos no rexistro establecido para o efecto polo Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n.

Non poder谩n ter a condici贸n de beneficiarias:

路         As entidades que estean suxeitas a unha orde de recuperaci贸n de axudas, consecuencia dunha decisi贸n da Comisi贸n Europea.

路         As empresas que en 31 de decembro de 2019 estivesen dentro da categor铆a de empresas en crise e mante帽an actualmente esa condici贸n.

路         As empresas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada lei.

Gastos subvencionables

Poderanse subvencionar os seguintes gastos en que incorran os organismos intermedios para a organizaci贸n dos obradoiros:

–       Colaboraci贸ns externas directamente relacionadas coa execuci贸n do proxecto, para a direcci贸n e dinamizaci贸n dos grupos de empresas. Non consistir谩n en actividades permanentes ou peri贸dicas nin estar谩n relacionadas cos gastos de explotaci贸n normais como son os servizos rutinarios de asesor铆a fiscal, os servizos xur铆dicos peri贸dicos ou os de publicidade.

–       No suposto de que o importe do IVE supo帽a un custo real soportado polo beneficiario, poder谩 ser considerado un gasto subvencionable.

–       Gastos de persoal do organismo intermedio:

o   Ata un 10 % do orzamento total do proxecto en concepto de gastos de coordinaci贸n e selecci贸n de participantes se a direcci贸n e dinamizaci贸n do obradoiro se contrata a un colaborador externo.

o   Ata o 100 % do orzamento total do proxecto se a direcci贸n e dinamizaci贸n dos grupos de empresas a realiza o organismo intermedio con persoal propio. Neste caso, ter谩 que dispor dunha experiencia m铆nima de 3 proxectos de direcci贸n e dinamizaci贸n de grupos desenvolvidos con persoal propio nos 3 anos inmediatamente anteriores 谩 solicitude de axuda.

Os provedores non poder谩n estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus 贸rganos directivos ou xestores.

O beneficiario deber谩 solicitar, como m铆nimo, tres ofertas de diferentes provedores con car谩cter previo 谩 prestaci贸n do servizo, ag谩s que polas s煤as especiais caracter铆sticas non exista no mercado suficiente n煤mero de provedores que as realicen, presten ou subministren. Neste caso, presentarase un escrito acreditativo desta circunstancia, asinado polo representante legal ou por un experto independente.

En ning煤n caso o custo de adquisici贸n dos investimentos subvencionables poder谩 ser superior ao valor de mercado.

Cont铆a da axuda

A subvenci贸n ser谩 do 100 % dos gastos subvencionables ata un m谩ximo de 25.000 鈧 por proxecto e conc茅dese ao abeiro do marco nacional temporal, polo que debe garantirse que, de recibir o organismo intermedio outras axudas ao abeiro deste marco, non se supera o l铆mite de 1.800.000 鈧 en total. Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvenci贸ns p煤blicas.

Os proxectos que cumpran coas condici贸ns necesarias ser谩n avaliados de acordo co seguinte baremo xeral:

路         Dimensi贸n do proxecto. En funci贸n do n煤mero de empresas participantes: 2 puntos por empresa ata un m谩ximo de 20 puntos.

路         Calidade t茅cnica do proxecto: ata 25 puntos, que se avaliar谩n en funci贸n dos seguintes par谩metros:

o   Madurez da proposta en canto 谩 definici贸n da tem谩tica e obxectivos do espazo de encontro. Ata 10 puntos.

o   Intensidade da participaci贸n das empresas que se vai promover. Ata 5 puntos.

o   Utilizaci贸n de metodolox铆as probadas de dinamizaci贸n de grupos e xeraci贸n de ideas. Ata 5 puntos.

o   Diversidade en canto 谩 posici贸n na cadea de valor sectorial das empresas participantes. Ata 3 puntos.

o   Propostas concretas de colaboraci贸n co Igape na difusi贸n dos resultados dos proxectos. Ata 2 puntos.

路         Sector ou 谩mbito de actividade en que se desenvolva o proxecto: 15 puntos, que se outorgar谩n a proxectos onde a maior铆a das empresas que participen pertenzan a sectores prioritarios definidos na Axenda de Competitividade:

o   Estrat茅xicos: agroalimentaci贸n, produtos do mar e acuicultura, automoci贸n, enerx铆as renovables, madeira/forestal, naval/industria mar铆tima, pedra natural, t茅xtil-moda.

o   Emerxentes e de alto potencial: aeron谩utico/aeroespacial, industria da sa煤de e do benestar, industrias creativas, biotecnolox铆a, novos materiais, ecoindustria, TIC.

路         Experiencia do organismo intermedio na xesti贸n de proxectos colaborativos nos 3 anos inmediatamente anteriores 谩 solicitude de axuda: 3 puntos por cada proxecto de dinamizaci贸n de grupos finalizado con resultados cuantificables e 1 punto por cada proxecto finalizado noutra tem谩tica ata un m谩ximo de 20 puntos.

路         Efecto tractor no sector. Interese e atractivo para a s煤a implementaci贸n por outras empresas: ata 20 puntos.

Os proxectos deber谩n acadar 60 puntos na baremaci贸n para ser aprobados.

AXUDAS 脕S PEMES

Obxecto

Estas axudas van destinadas 谩 posta en marcha de proxectos de dixitalizaci贸n cuxa finalidade sexa a implantaci贸n de soluci贸ns para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexi贸n dixital de procesos entre unha empresa galega e outras empresas ou entre d煤as ou m谩is empresas galegas como poden ser ordes de fabricaci贸n distribu铆da, sistemas de facturaci贸n ou procesos entre un l铆der industrial cara 谩s pemes que conforman a s煤a cadea de valor.

Os proxectos deber谩n ser viables para a empresa e poder谩n ser de d煤as modalidades:

路         Proxectos colectivos en que un grupo de empresas aborda unha das seguintes tipolox铆as de proxecto:

– Propo帽en utilizar e implantar un determinado sistema nas s煤as interacci贸ns dixitais.

– Propo帽en a implantaci贸n dun sistema de dixitalizaci贸n, dalg煤n proceso ou de xesti贸n integral, especificamente dese帽ado ou desenvolvido para o seu 谩mbito de actividade.

路         Proxectos individuais en que unha peme aborda unha das seguintes tipolox铆as de proxecto:

– Desenvolvemento dunha interface dixital para as s煤as interacci贸ns de negocio, ou adopci贸n/implantaci贸n dunha soluci贸n de interacci贸n xa existente cos seus clientes ou provedores.

– Sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe autom谩tica e toma de decisi贸ns aut贸nomas, interconexi贸n de elementos f铆sicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, big data e similares) e ciberseguridade.

– Implementaci贸n de sistemas encami帽ados 谩 dixitalizaci贸n de procesos concretos ou de xesti贸n integral (ERP, CRM e similares).

Os proxectos deber谩n estar finalizados para poder optar ao cobramento da subvenci贸n, entendendo como tal, cando exista a capacidade de interconexi贸n multiempresa de procesos no caso dos proxectos colectivos ou cando as interfaces poidan conectar a solicitante con outra ou outras empresas, ou ben os sistemas de dixitalizaci贸n estean implantados e operativos, no caso de proxectos individuais. Non se aprobar谩n proxectos que non propo帽an chegar a resultados, como estudos de viabilidade ou dese帽o de soluci贸ns illadamente do seu desenvolvemento e implantaci贸n na empresa solicitante.

O gasto subvencionable m铆nimo dos proxectos deber谩 ser de 12.000 鈧.

Beneficiarias

Poder谩n ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que fora a s煤a forma xur铆dica, e que te帽an un centro de traballo en Galicia no cal se vaia realizar o proxecto.

Poder谩n solicitar para proxectos individuais ou para proxectos colectivos, sempre que previamente constit煤an unha agrupaci贸n, polo menos de d煤as pemes con centro de traballo en Galicia. Deberase facer constar expresamente nun documento os compromisos de execuci贸n asumidos por cada membro da agrupaci贸n, que ter谩n igualmente a consideraci贸n de beneficiarios. En calquera caso, nomearase un representante 煤nico da agrupaci贸n, 煤nico interlocutor coa Administraci贸n ata a resoluci贸n de concesi贸n. Unha vez concedidas as axudas individuais a cada peme, cada unha delas ser谩 independente para a tramitaci贸n da xustificaci贸n e liquidaci贸n da s煤a axuda. No caso de que o proxecto das pemes estea coordinado por un organismo intermedio, este non formar谩 parte da agrupaci贸n.

Non poder谩n ter a condici贸n de beneficiarios:

路         As empresas que sexan prestadoras dos mesmos ou similares servizos ou subministradoras dos mesmos ou similares equipamentos para os cales solicitan a axuda.

路         As empresas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007.

路         As empresas que en 31 de decembro de 2019 estivesen dentro da categor铆a de empresas en crise e mante帽an actualmente esa condici贸n.

路         As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperaci贸n pendente tras unha decisi贸n da Comisi贸n que te帽a declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado com煤n.

Gastos subvencionables

Poderanse subvencionar os seguintes tipos de gasto que cumpran os requisitos establecidos:

路         Investimentos materiais e/ou inmateriais novos adquiridos en propiedade. Excl煤ese a adquisici贸n e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte e equipamento de oficina, ag谩s elementos inform谩ticos.

路         Colaboraci贸ns externas de car谩cter tecnol贸xico ou organizativo: asistencia t茅cnica, adaptaci贸n e parametrizaci贸n de soluci贸ns, consultor铆a e servizos directamente relacionados coa execuci贸n do proxecto. As colaboraci贸ns externas subvencionables non consistir谩n en actividades permanentes ou peri贸dicas nin estar谩n relacionadas cos gastos de explotaci贸n normais da empresa como son os servizos rutinarios de asesor铆a fiscal, os servizos xur铆dicos peri贸dicos ou os de publicidade.

路         Gastos de subscrici贸n a software como servizo est谩ndar de mercado. Admitirase como gasto subvencionable o per铆odo de subscrici贸n durante a vixencia da axuda, sempre que sexa aboado polo solicitante no per铆odo de gasto subvencionable. No caso de que o sistema de adquisici贸n supere o prazo de execuci贸n da axuda, o per铆odo restante descontarase do gasto subvencionable pro rata. Para comprobar que se trata dun produto est谩ndar de mercado, ser谩 necesario acreditar, como m铆nimo, a existencia dunha p谩xina web p煤blica dispo帽ible na internet onde se expliquen as caracter铆sticas do software e as condici贸ns en que se comercializa.

路         Para proxectos colectivos, se se opta por contar cun organismo intermedio, este poder谩 facturar 谩s pemes participantes en concepto de gastos de coordinaci贸n do proxecto. Ese importe considerarase gasto subvencionable de colaboraci贸ns externas e dividirase entre todas as pemes participantes.

路         Nos proxectos colectivos ou individuais de desenvolvemento dunha interface dixital ou de sistemas dixitais, con importe subvencionable superior a 50.000 鈧 e que sexan coordinados por un hub de innovaci贸n dixital dos seleccionados ao abeiro da Estratexia galega de HID, 5.000 鈧 en concepto desta coordinaci贸n.

路         No suposto de que o importe do IVE supo帽a un custo real soportado polo beneficiario poder谩 ser considerado un gasto subvencionable.

Os investimentos e gastos subvencionables non poder谩n ter comezado antes da presentaci贸n da solicitude de axuda no Igape, polo que determinados traballos preparatorios, como a realizaci贸n de estudos previos de viabilidade, non se consideran inicio dos traballos.

Os bens obxecto do investimento deber谩n ser adquiridos polo beneficiario en propiedade. No caso de adquisici贸n dos bens mediante f贸rmulas de pagamento aprazado, estes tam茅n deber谩n pasar a ser de propiedade plena da empresa antes do final do prazo de execuci贸n do proxecto, e neste momento debe constar o vencemento e pagamento de todas as cantidades aprazadas e efectuados todos os pagamentos por calquera concepto.

Os bens e servizos subvencionados deber谩n ser adquiridos a terceiros. Os provedores non poder谩n estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus 贸rganos directivos ou xestores, entendendo esta vinculaci贸n nos termos especificados no artigo 43.2 do Decreto 11/2009.

O beneficiario deber谩 solicitar, como m铆nimo, tres ofertas de diferentes provedores con car谩cter previo 谩 s煤a contrataci贸n, ag谩s que polas s煤as especiais caracter铆sticas non exista no mercado suficiente n煤mero de entidades que os subministren.

O investimento ter谩 que inclu铆rse no activo da empresa e manterse no centro de traballo en Galicia durante os 3 anos seguintes ao remate do prazo de execuci贸n do proxecto. O investimento subvencionado poder谩 ser substitu铆do no caso de obsolescencia, sempre que a actividade econ贸mica da beneficiaria se mante帽a en Galicia durante este per铆odo.

No caso de investimento en activos intanxibles, para seren considerados subvencionables, deber谩n cumprir ademais todas estas condici贸ns:

1) Empregaranse exclusivamente na empresa beneficiaria da axuda.

2) Consideraranse activos amortizables.

3) Adquiriranse a terceiros en condici贸ns de mercado sen que o adquirente estea en posici贸n de exercer control sobre o vendedor, ou viceversa.

En ning煤n caso o custo de adquisici贸n dos investimentos ou os gastos subvencionables poder谩n ser superiores ao valor de mercado.

Cont铆a da axuda

A subvenci贸n ser谩 do 50 % dos gastos subvencionables. No caso de empresas dos sectores industriais da automoci贸n, t茅xtil-moda e industria auxiliar do naval, os proxectos poder谩n acadar unha axuda do 70 % dos gastos subvencionables, tanto en proxectos individuais como formando parte dun proxecto colectivo. Para poderen superar a axuda do 50 % dos gastos subvencionables e acadar o 70 %, as pemes correspondentes a estes sectores deber谩n acreditar unha ca铆da de ingresos m铆nima do 25 % no ano 2020 respecto aos ingresos do 2019. Concederase unha subvenci贸n m谩xima de 1.800.000 鈧 por empresa, ou 270.000 鈧 cando a empresa estea activa nos sectores da pesca e da acuicultura, ou 225.000 鈧 cando a empresa estea activa na produci贸n primaria de produtos agr铆colas.

Para os gastos gastos de coordinaci贸n por un DIH estrat茅xico, a axuda ser谩 do 100 % en todos os casos.

A axuda conc茅dese ao abeiro do marco nacional temporal. Por tanto, debe garantirse que, de recibir a empresa outras axudas ao abeiro deste marco, non se supera o l铆mite correspondente (1.800.000 鈧, 270.000 鈧 ou 225.000 鈧 segundo a actividade).

Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvenci贸ns p煤blicas sempre que a cont铆a das axudas acumuladas non supere as porcentaxes m谩ximas establecidas.

A obtenci贸n doutras axudas ou subvenci贸ns deber谩 comunicarse ao Igape tan axi帽a como se co帽eza e, en todo caso, no momento en que se presente a documentaci贸n xustificativa do proxecto realizado. Antes de conceder e pagar a axuda, solicitarase da empresa unha declaraci贸n sobre calquera axuda recibida para este mesmo proxecto.

6. Os proxectos que cumpran coas condici贸ns necesarias ser谩n avaliados de acordo co seguinte baremo xeral:

路         Calidade t茅cnica do proxecto: ata 54 puntos, que se avaliar谩n con ata 9 puntos por cada un dos seguintes par谩metros:

o   Grao de an谩lise previa da situaci贸n e coherencia da soluci贸n proposta coa dita an谩lise.

o   Viabilidade do proxecto: grao de viabilidade t茅cnica e econ贸mica, axuste da soluci贸n proposta 谩 empresa solicitante e correlaci贸n entre o proxecto e os investimentos e gastos propostos.

o   Implantaci贸n de sistemas xa desenvolvidos e probados na realidade empresarial.

o   Melloras competitivas esperadas. Estimaci贸n cualitativa e cuantitativa, que se avaliar谩 en funci贸n da coherencia entre o proxecto e os resultados previstos.

o   Nivel tecnol贸xico e amplitude da soluci贸n proposta. Valoraranse con maior puntuaci贸n os proxectos baseados en tecnolox铆a m谩is avanzada que afecten a maior cantidade de 谩mbitos da empresa, a 谩mbitos m谩is relevantes, ou desenvolvan con intensidade salientable un 谩mbito concreto.

o   Grao de elaboraci贸n e concreci贸n da proposta, en canto 谩 s煤a claridade expositiva e a concreci贸n de obxectivos.

路         Grao de interoperabilidade do proxecto: ata 36 puntos, que se avaliar谩n do seguinte xeito:

o   N煤mero de empresas beneficiarias do proxecto: 4 puntos por empresa ata un m谩ximo de 16 puntos (para proxectos individuais: 4 puntos).

o   Intensidade no nivel de interacci贸n dos procesos entre empresas: ata 10 puntos, que se asignar谩n en funci贸n da cantidade e importancia de procesos interempresariais a que se aplique a dixitalizaci贸n proposta, as铆 como ao nivel de dixitalizaci贸n conseguido co proxecto.

o   Diversidade, en canto 谩 posici贸n na cadea de valor sectorial, dos participantes da interacci贸n entre empresas proposta: ata 10 puntos que se avaliar谩n asignando un m谩ximo de 3 puntos por cada posici贸n diferente na cadea de valor de cada empresa que se interconecta 鈥搒exa ou non beneficiaria da axuda鈥, en funci贸n da importancia da s煤a participaci贸n no proxecto. Na avaliaci贸n deste criterio as empresas vinculadas entre si contar谩n como unha 煤nica.

路         Sector ou 谩mbito de actividade en que se desenvolva o proxecto: 5 puntos, que se outorgar谩n a proxectos onde a maior铆a das empresas que participen pertenzan a sectores prioritarios definidos na Axenda de Competitividade:

o   Estrat茅xicos: agroalimentaci贸n, automoci贸n, enerx铆as renovables, madeira/forestal, naval/industria mar铆tima, pedra natural, t茅xtil-moda.

o   Emerxentes e de alto potencial: aeron谩utico/aeroespacial, industria da sa煤de e do benestar, industrias creativas, biotecnolox铆a, novos materiais, ecoindustria, TIC.

路         Proxectos colectivos ou individuais de desenvolvemento de unha interface dixital ou sistemas de intelixencia dixital, con importe subvencionable superior a 50.000 鈧 e que sexan coordinados por un hub de innovaci贸n dixital dos seleccionados ao abeiro da Estratexia galega de HID: 5 puntos.

 —

Normativa

Instituto Galego de Promoci贸n Econ贸mica

鈥 RESOLUCI脫N do 18 de maio de 2021 pola que se d谩 publicidade do Acordo do Consello de Direcci贸n que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas 谩 dixitalizaci贸n Industria 4.0 para o ano 2021 susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE 谩 pandemia da COVID-19, e se procede 谩 s煤a convocatoria en r茅xime de concorrencia competitiva (c贸digo de procedemento IG300C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioO92-180521-0001_gl.html

鈥 EXTRACTO da Resoluci贸n do 18 de maio de 2021 pola que se d谩 publicidade do Acordo do Consello de Direcci贸n que aproba as bases reguladoras das axudas 谩 dixitalizaci贸n Industria 4.0 para o ano 2021 susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE 谩 pandemia da COVID-19, e se procede 谩 s煤a convocatoria en r茅xime de concorrencia competitiva (c贸digo de procedemento IG300C). 27058

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioO92-180521-0003_gl.html

鈥 EXTRACTO da Resoluci贸n do 18 de maio de 2021 pola que se d谩 publicidade do Acordo do Consello de Direcci贸n que aproba as bases reguladoras dos obradoiros 谩 dixitalizaci贸n Industria 4.0 para o ano 2021 e se procede 谩 s煤a convocatoria en r茅xime de concorrencia competitiva (c贸digo de procedemento IG300C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioO92-180521-0004_gl.html

Comments are closed.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines anal铆ticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con pol铆ticas de privacidad ajenas que podr谩s aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el bot贸n Aceptar, acepta el uso de estas tecnolog铆as y el procesamiento de tus datos para estos prop贸sitos. M谩s informaci贸n
Privacidad